top of page

Forsikring

Forsikringsaftalen
Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om Forsikringsaftaler, for så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter.
 


1.1 Forsikringsselskabet
Forsikringsselskabet (forsikringsgiver) er If Skadeforsikring, og angives i det efterfølgende som If. For dødsfaldsdækningen på ulykkesforsikringen er forsikringsgiveren: If Livsforsikring, filial af If Livförsäkring AB, Sverige, CVR 34590184, Svensk reg. nr. (Bolagsverket) 516406-0252. Forsikringstager er Sixt Biludlejning A/S, og angives i det efterfølgende som Sixt. Den person, som lejer bilen, angives som sikrede.
 


1.2 Forsikringens varighed og opsigelse
Aftalen mellem Sixt og sikrede følger billejekontraktens aftalegrundlag. Dvs. at det fremgår af billejekontrakten, om der er tilkøbt forsikring og hvilken dækning.
 


1.3 Forsikringens betaling
Betaling af forsikringspræmien sker samtidig med betalingen af billejen til Sixt. Betalingen sker til Sixt.
 


1.4 Opsigelse ved skade
Efter enhver anmeldt skade, og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel sikrede, Sixt og If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If, inden for samme varsel, vælge at foretage begrænsninger i dækningen.
 


1.5 Skadebegrænsning
I skadetilfælde er sikrede forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger.
 


1.6 Anmeldelse af skade
Skader, skal uden ophold, anmeldes til Sixt Danmark A/S eller If, se punkt 9.1. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med If’s samtykke.
 


1.7 Regres
Den sikrede skal træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand. Ved en dækningsberettiget skade indtræder If i sikredes ret til at rejse krav mod ansvarlig eller andre ansvarlige. If har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen.
 


1.8 Dobbeltforsikring
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.
 


1.9 Moms
Hvis sikrede er momspligtig gælder desuden, at sikrede selv skal betale moms ved skade, i det omfang sikrede kan trække momsen fra i sit momsregnskab.
 


1.10 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. (se dog afsnittet ”Voldgift” gældende for tingsforsikring)  

 

 


2. Klagemuligheder
Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du, i første omgang, kontakte den afdeling, som har behandlet din sag.
 


2.1 Kundeombud hos If
Hvis du, efter din henvendelse til afdelingen, stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder, fra sagens afslutning, henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage.


Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via If’s hjemmeside www.if.dk.


Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 70 22 01 32.


 
2.2 Ankenævnet for
Forsikring Behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.


Ankenævnet for Forsikring
Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til:


Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon 33 15 89 00


En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet.
Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller Ankenævnet afviser at behandle klagen.
 


2.3 Voldgift (gældende for tingsforsikring)
Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden. Vurderingsmændene vælger, inden forretningens foretagelse, en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.


Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet.


Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.
Dækningsoversigt:


 

Dækning, personskade ved færdselsskade – gælder både ved tegnet PAI og SPAI forsikring

 

Forsikringssum - erstatning:

 

 • Dødsfald: DKK 120.000 pr. sikrede

 • Dødsfald - barn under 18 år:  DKK 50.000 pr. sikrede (begravelseshjælp)
  Se nærmere beskrivelse af dækninger og undtagelser i nedenstående vilkår.

 • DKK 1.000.000 ved 100 % varigt. Méngrads-erstatningen starter fra 5 % varigt mén Varigt mén erstatning -

 • Tandskade: DKK 25.000 rimelige og nødvendige udgifter pr. sikrede


 

Dækning, rejsegodsskade ved færdselsskade – gælder kun ved tegnet SPAI forsikring    

 

Forsikringssum - erstatning

 

 • Rejsegods og bagage, beskadigelse i forbindelse med færdselsskade - DKK. 20.000 pr. skade, gældende for alle de sikrede personer
   

 • Begrænset forsikringssum for særlige genstande: Alle former for elektronik, ikke kun begrænset til mobiltelefon-, PC- og fotoudstyr. Antikviteter, kunstværker, musikinstrumenter pels- og skindtøj og lignende særlige genstande - DKK 10.000 pr. enkelt genstand.
   

 • Særlige værdigenstande: Ædelt metal, ædelstene, smykker, ure, møntsamlinger, kontanter og andre pengerepræsentativer - Ikke omfattet af forsikringen.

 

 


4. Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i det geografiske område, som er beskrevet i billejekontrakten.


5. Dækning Ulykke Autofører- og passagerer
Forsikringen dækker føreren og op til 5 passagerer, i alt 6 personer, når den/de sikrede befinder sig i køretøjet under et færdselsuheld samt under ind- og udstigning af køretøjet. Befinder der sig flere end 6 personer i køretøjet, nedsættes forsikringssummen forholdsmæssigt.
 


5.1 Ulykkestilfælde
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forbindelse med kørsel, ind- og udstigning af udlejningskøretøjet. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.


6. Dødsfald
Forsikringsgiver på denne dækning er If Livsforsikring, filial af If Livförsäkring AB, Sverige, CVR 34590184, Svensk reg. nr. (Bolagsverket) 516406-0252.


Forsikringssummen ved dødsfald er DKK 120.000 pr. sikrede. For børn under 18 år, ydes en erstatning på DKK 50.000 til begravelseshjælp.
 


6.1 Erstatning
Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning ved både dødsfald og varigt mén. Derfor nedsættes erstatning for dødsfald med det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for varigt mén. Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales forsikringssummen. For personer under 18 år, ydes en erstatning på DKK 50.000 til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke.
 


6.2 Udbetaling
Med mindre andet skriftligt er meddelt If, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende i henhold til Forsikringsaftaleloven.
 


6.3 Udbetaling til umyndige personer
Hvis sikrede er umyndig, udbetales forsikringssummen til sikredes værge iht. gældende værgemåls regler.


7.1 Erstatning
Har et ulykkestilfælde medført en méngrad på mindst 5 %, erstattes der med den procentdel af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes.


Méngraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang, ud fra de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel, Arbejdsskadestyrelsen benytter på skade tidspunktet.


Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning.


Fastsættelsen sker uden hensyntagen til sikredes erhverv, alder og køn.

 


Arbejdsskadestyrelse
Hvis der er uenighed om den afgørelse som If har truffet om invaliditetsgradens størrelse, kan sagen indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, og Arbejdsskadestyrelsen afgørelse er vejledende for begge parter. Den af parterne der ønsker spørgsmålet om invaliditetsgradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen betaler gebyret for forelæggelsen. Ændres afgørelsen til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger.
 


7.2 Udbetaling til umyndige personer

Erstatning til umyndige betales efter følgende regler:
 

 • Ved en méngrad på 30 % eller derover tilfalder 10 % af erstatningen indehaveren af værgemålet i henhold til gældende værgemålsregler. Resten af erstatningen tilfalder den umyndige og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

 • Ved en méngrad på under 30 % tilfalder erstatningen indehaveren af værgemålet.
   

8. Tandskade
Forsikringssummen ved tandskade, som følge af et færdselsuheld, er DKK 25.000 pr. skade pr. person.
 


8.1 Dækningsomfang tandskade
Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til tandbehandling, som følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også tandprotese, der beskadiges i de naturlige tænders sted.
 


8.2 Erstatning
Tanddækningen omfatter én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når If har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt, fx når dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedslidning.
 


8.3 Særlige betingelser
Med mindre andet skriftlig er aftalt, gælder følgende:

 

 • Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, er implantatbehandlet eller, at nabotænder mangler, eller at en tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand.

 • Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder.

 • Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50 %.

 • Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, f.eks. tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling.

 • Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese, og reduktion kan finde sted alt efter protesens alder og tilstand.

 • Udgift til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet, dækkes ikke.

 

 

Før det fyldte 18 år

For tandskade sket før den sikrede er fyldt 18 år, skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 22. år.


Efter det fyldte 18. år
For tandskade sket efter at den sikrede er fyldt 18 år, skal behandlingen påbegyndes, når de endelige følger kan bestemmes. Behandlingen skal være afsluttet senest 5 år efter ulykkestilfældet.


Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som f.eks. den offentlige sygesikring, Lov om arbejdsskade sikring, den offentlige børnetandpleje eller anden syge- og ulykkesforsikring. Ved tandskade skal behandling og pris godkendes af If inden en behandling påbegyndes.

 


9. Hvad dækker forsikringen ikke?
 


9.1 Sygdomstilfælde
Forsikringen dækker ikke:

 

 • Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.

 • Erstatning for mén, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående mén kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede.

 • Enhver sygdom, herunder sygdom, der opstår på grund af smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende.

 • Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin.

 • Forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende forudbestående eller tilfældig tilstødende sygdom/lidelse.

 • Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg.

 • Forhold som brok, lændehold, iskias, diskusprolaps, muskel- og senebrist, forvridninger, forstuvninger og forstrækninger, da disse ikke betragtes som ulykkestilfælde, medmindre de er forårsaget af en pludselig hændelse.

 • Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er følger af lægelig behandling eller kiropraktor behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen.

 


9.2 Situationer fremkaldt af den sikrede
Forsikringen dækker ikke, når den sikrede kommer til skade:

 

 • Ved en forsætlig handling (med vilje).

 • Under selvmordsforsøg.

 • Ved at handle groft uagtsomt.

 • Under selvforskyldt beruselse, når skaden kan tilskrives beruselsen.

 • Under påvirkning af narkotika eller andre rusmidler, når skaden kan tilskrives rusmidlet.

 • Under deltagelse i krig eller krigslignende tilstande.

 • Under deltagelse i oprør eller borgerlige uroligheder.

 • Under deltagelse i slagsmål/håndgemæng eller ulovligheder.

Dette gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed i gerningsøjeblikket.
 


9.3 Andre forhold
Forsikringen dækker ikke, når den sikrede kommer til skade:

 

 • Hvis sikrede ikke overholder eller opfylder vilkårene for billejekontrakten med Sixt Biludlejning.

 • Under ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, terror, oprør eller borgerlige uroligheder.

 • Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker inden for en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne.

 • Under jordskælv i Danmark.

 • På grund af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

 


9.4 Retten til erstatning kan bortfalde
Retten til erstatning kan bortfalde, hvis nedenstående ikke er overholdt:

 

 • Hvis skaden har medført døden, skal dette meddeles til If inden 48 timer.

 • Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter.

 


9.5 Forsikringens ophør og begrænsninger
Forsikringsdækningen følger billejekontraktens aftale for den tilkøbte forsikring. 
Ulykkesdækningen ophører i sin helhed ved sikredes fyldte 80. år. Tandskadedækningen ophører ved sikrede persons fyldte 70. år: I følgende tilfælde dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum:

 

 • Hvis den sikrede forud for ulykkestilfældet har en méngrad på 65 % eller derover.

 • Hvis den sikrede er fyldt 70 år på skade tidspunktet.

 • Ovennævnte nedsættelser medfører ingen ændringer i præmien. Forsikringsvilkår for rejsegodsskade ved færdselsskade.

10. Dækning rejsegodsskade
Forsikringen dækker det medbragte rejsegods i tilfælde af færdselsskade, sket i det lejede køretøj. Forsikringssummen er DKK 20.000 pr. skade, for alle de sikrede personer.
 


10.1 Hvilke skadeårsager er dækket?
Forsikringen omfatter beskadigelse af rejsegods sket i forbindelse med et færdselsuheld i det lejede køretøj. Det er en betingelse for erstatning, at der kan dokumenteres et færdselsuheld ved politirapport eller lignede rapport.
 


10.2 Hvilke genstande er dækket?
Forsikringen dækker almindeligt medbragt gods i køretøjet med en samlet forsikringssum på op til DKK 20.000 pr. skade, gældende for alle de sikrede personer.

 

 • Forsikringen dækker med op til DKK 10.000 pr. enkelt genstand for alle former for elektronik, herunder, men ikke begrænset til tablets, mobiltelefon-, PC- og fotoudstyr, antikviteter, kunstværker, musikinstrumenter, pels- og skindtøj og lignende særlige genstande.

 


10.3 Hvilke genstande er ikke dækket?
Forsikringen dækker ikke følgende særlige værdigenstande:

 

 • Ædelt metal, ædelstene, smykker, ure, møntsamlinger, kontanter og andre pengerepræsentativer og lignede særlige værdigenstande.

 

 


11. Hvad gør man, når skaden er sket?
 


11.1 Anmeldelse af skade
Anmeldelsen skal ske skriftligt til If på personskade@if.dk. Skadeanmeldelse kan endvidere hentes på: www.if.dk/erhverv. Telefon: + 45 36 87 45 15. Åbent hverdage mellem kl. 08.30 og 16.00.
 


11.2 Sikredes pligt ved skade
Sikrede har pligt til følgende:

 

 • Ulykkestilfælde skal hurtigst muligt anmeldes til If. Hvis et ulykkestilfælde anmeldes for sent iht. gældende forældelsesregler, kan retten til erstatning bortfalde.

 • Har ulykkestilfældet medført døden, skal dette meddeles If inden 48 timer.

 • Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter.

 • Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal sikrede kontakte If.

 • Ved tandskade skal behandling og pris godkendes af If, inden en behandling påbegyndes.

 • Ved rejsegodsskade, skal skaden straks anmeldeles til If.

 


11.3 Skadeopgørelse
Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. I forbindelse med opgørelse af skadens omfang er If berettiget til:

 

 • At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lignende, der behandler eller har behandlet sikrede.

 • At lade sikrede undersøge af en læge eller tandlæge.

 • I tilfælde af dødsfald, at forlange obduktion.

 • At forlange originale kvitteringer m.m.

 • At forlange kopi af politirapport, hvis der forefindes en.
   

If betaler de af selskabet forlangte læge- og tandlægeattester.

bottom of page